Recenzje publikacji "Uprawnienia zawodowe w geodezji i kartografii" Drukuj Email

 Recenzje do wydania VI


   "Posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie geodezji i kartografii dla osób już posiadających to wielki zaszczyt, a dla starających się wielkie marzenie. Uprawnienia zawodowe są nie tylko dowodem posiadania określonego poziomu wiedzy praktycznej, ale także upoważniają do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych. Ich zdobycie nie jest wszakże łatwe, odbywa się po spełnieniu określonych warunków, w tym także wykazaniu się określonym zasobem wiedzy przed Komisją Państwową; wiedzy trzeba przyznać szerokiej, obejmującej nie tylko sztukę geodezyjną, ale także gospodarkę nieruchomościami, gospodarkę przestrzenną, prawo rzeczowe i prawo administracyjne oraz szereg innych dyscyplin związanych z działalnością gospodarczą.
   Autorzy podręcznika dostrzegając złożoność problematyki, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przygotowali opracowanie, które w sposób przystępny przedstawia wiedzę niezbędną do uzyskania geodezyjnych uprawnień zawodowych. O tym, że jest to pozycja potrzebna świadczy już VI wydanie. W książce w sposób przystępny przedstawiono: w pierwszej części – unormowania prawne i technologiczne wraz z niezbędnym komentarzem; w drugiej zaś w formie pytań i odpowiedzi zastosowanie przepisów prawnych w praktyce geodezyjnej. Ponadto należy zauważyć, że takie zestawienie problemów teoretycznych z praktycznymi jest bardzo interesujące pod względem dydaktycznym, bowiem pozwala na ukazanie interpretacji i lepsze rozumienie zapisu przepisów prawnych.
   Zakres merytoryczny podręcznika w pełni wyczerpuje zakres niezbędnej wiedzy do uzyskania uprawnień zawodowych geodezyjnych w zakresie pomiarów sytuacyjno-wysokosciowych, realizacyjnych i inwetaryzacyjnych oraz w zakresie w zakresie rozgraniczeń i podziałów nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji geodezyjnej dla celów prawnych.
   Moim zdaniem książka jest adresowana nie tylko do osób starających się o uprawnienia zawodowe; jest także przydatna do nauczania studentów, oraz może być wykorzystywana przez praktyków w ramach doskonalenia zawodowego."


Prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman


   "Uprawnienia zawodowe w geodezji kartografii otwierają przed geodetami możliwości do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Niezbędną pomocą w uzyskaniu uprawnień do wykonywania prac geodezyjnych dotyczących wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (Zakres 1), oraz rozgraniczenia i podziału nieruchomości, sporządzania dokumentacji geodezyjnej dla celów prawnych (Zakres 2) jest szóste wydanie książki dotyczące tej problematyki.

   Książka zawiera wszystkie najnowsze zmiany zaistniałe w przepisach prawnych oraz pytaniach i odpowiedziach wynikających z rozwijających się technologii i wymogów technicznych w tym zakresie. Zawarte kompendium obowiązkowej wiedzy dla ubiegających się o zdanie egzaminu państwowego z zakresu 1 i 2 jest równie istotne dla posiadających te uprawnienia. "

Prof. dr hab. inż. Karol Noga

 

Recenzja do wydania V

 

   "Opracowany przez Autorów podręcznik wychodzi naprzeciw tym osobom, które pragną zdobyć uprawnienia zawodowe we wspomnianym zakresie, a jego niewątpliwym walorem jest nie tylko jego treść, ale także forma.
   Autorzy w I części przedstawiają podstawowy zakres niezbędnej wiedzy, podając akty normatywne, których znajomość jest konieczna, z krótkim ich omówieniem, zaś części II ma służyć do uczenia się przez samosprawdzenie wiedzy. Podano tu bowiem kilkaset pytań z odpowiedziami i źródłem pochodzenia tych odpowiedzi. W kształceniu jest to jeden z lepszych sposobów uczenia, gdyż uczący się ma możliwość nie tylko przyswajania wiedzy, ale także oswajania się z formą pytań i odpowiedzi.
   Biorąc pod uwagę treść opracowania oraz potrzeby rynkowe uważam, że praca ta jest niezbędna wszystkim geodetom, którzy zdobywszy odpowiednią praktykę pragną zdobyć uprawnienia państwowe do samodzielnego wykonywania funkcji w zakresie geodezji i kartografii."

Prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman

Zmieniony ( 25.03.2010. )
 
« poprzedni artykuł