Recenzje publikacji "Regulowanie stanu prawnego nieruchomości pod drogi" Drukuj Email

"Przygotowana publikacja jest wyczerpującym kompendium wiedzy na temat stanu prawnego nieruchomości nabywanych pod drogi. Zaletą publikacji jest umiejętne połączenie rozważań zapisów prawa z przykładami praktycznymi, studiami przypadków. Moim zdaniem recenzowana książka może być adresowana do szerokiego grona odbiorców, zarówno praktyków, pracowników naukowych jak i studentów. Przedstawione w niej formalno-prawne regulacje związane z budową dróg mogą zainteresować także właścicieli i użytkowników wieczystych tych nieruchomości, których konsekwencje realizacji takich inwestycji liniowych dotyczyły, dotyczą lub mogą dotyczyć."

prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

"Recenzowana książka wykonana jest poprawnie pod względem merytorycznym. Obejmuje całościowo problematykę formalno-prawną niezbędną dla prawidłowego opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej dla potrzeb regulacji stanu prawnego przejmowania nieruchomości pod drogi. Cenną wartością książki są zamieszczone interpretacje i orzeczenia Trybunału Europejskiego Praw Człowieka, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądów Wojewódzkich. Książka jako całościowe kompendium wiedzy z zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomości przejmowanych pod drogi, stanowić będzie fachową pomoc dla geodetów realizujących i nadzorujących prace geodezyjno-prawne w kraju. Z książki tej będą korzystać studenci jako uzupełnienie i poszerzenie wiedzy na kierunkach geodezja i kartografia, a w szczególności dla specjalności geodezja rolna i kataster nieruchomości."

prof. dr hab. inż. Karol Noga
Akademia Rolnicza w Krakowie

"Recenzowana książka dotyczy aktualnych regulacji prawnych w zakresie dróg publicznych, stanowi uporządkowany przegląd obowiązujących przepisów szeroko komentowanych przez Autorów. Dużym walorem książki jest cytowane w szerokim zakresie orzecznictwo sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego, jak również Trybunału Konstytucyjnego. Należy podkreślić dużą przydatność publikacji dla praktyki w urzędach wszystkich szczebli, gdzie podejmowane są decyzje w niełatwej problematyce dotyczącej regulacji stanów prawnych dróg publicznych, zarówno z przeszłości jak również obecnie, w problematyce związanej z przystosowaniem i realizacją inwestycji drogowych. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że Autorzy nie ograniczają się do samego wyjaśnienia i komentowania obowiązujących przepisów, ale również zamieszczają krytyczne uwagi do tych regulacji, co ma istotne znaczenie dla przyszłych zmian w tym zakresie i przyspieszenia ich wprowadzenia. Przykładem takich krytycznych uwag jest sprawa zapewnienia dostępu do drogi publicznej, wydzielanych działek gruntu jako warunek dopuszczalności podziału nieruchomości."

mgr inż. Zygmunt Bojar

Zmieniony ( 15.05.2011. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »