Urlop okolicznościowy – narodziny dziecka

Urodzenie dziecka uprawnia nas do wzięcia urlopu okolicznościowego. Dwa dni wolne od pracy będą przysługiwać jedynie ojcu dziecka. Pojawia się więc pytanie, dlaczego matka nie może skorzystać z urlopu okolicznościowego?

Urlop okolicznościowy urodzenie dziecka

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku, w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy, a także udzielania pracownikom zwolnień od pracy, pracodawcy są zobowiązani zwolnić od pracy pracowników w związku z wystąpieniem określonych zdarzeń, które związane są z ich życiem osobistym, tj. ślub, narodziny dziecka, zgony lub pogrzeb najbliższego członka rodziny. Warto zaznaczyć, że zwolnienie od pracy przewidziane w takowym przepisie jest zwolnieniem w pełni płatnym. Pracownicy nie mogą domagać się wypłat ekwiwalentów pieniężnych w przypadkach niewykorzystania przysługującego im zwolnienia od pracy. Pracodawca musi zwolnić od pracy pracowników na czas obejmujący:
– 2 dni w przypadku ślubu pracownika bądź urodzenia się jego dziecka. Wlicza się do tego także pogrzeb małżonka pracownika bądź jego dziecka, ojca, matki i bliższej rodziny
– 1 dzień w przypadku ślubu dziecka danego pracownika bądź zgonu i pogrzebu jego najbliższej rodziny, a także innych osób, które pozostają na utrzymaniu pracownika bądź są pod jego bezpośrednią opieką prawną.

Złożenie wniosku o urlop okolicznościowy

Podstawą do udzielenia pracownikom urlopów okolicznościowych będzie stosowne oświadczenie pracowników w postaci wniosku skierowanego do pracodawcy o udzielenie zwolnienia od pracy w konkretnych terminach. Warto podkreślić, że ze względu na charakter dowodowy wniosek musi być złożony tylko w formie pisemnej. Jeżeli chcemy skorzystać z tak zwanego urlopu okolicznościowego to musimy to stosownie udokumentować, jednakże często w praktyce przyjmuje się, że wystarczającym działaniem, które musi wyjść od strony pracowników jest przedłożenie przez niego stosownego dokumentu do wglądu pracodawców. Pracodawcy powinni mieć sposobność do zweryfikowania, czy jest podstawa do tego, by udzielić danemu pracownikowi urlop okolicznościowy.

Urodzenie dziecka – urlop okolicznościowy

W przypadku narodzin dziecka pracownika – niezależnie od tego ile dzieci urodzi się w czasie jednego porodu – przysługuje dwa dni zwolnienia od pracy. Warto podkreślić, że tylko ojciec może tylko wziąć dwa dni urlopu okolicznościowego, ponieważ matka korzysta z części urlopu macierzyńskiego, który wynosi osiem tygodni na regenerację poporodową.

Redakcja gall.pl