Uprawnienia geodezyjne w Polsce

Dzisiejszy świat niesie ze sobą wiele nowinek technologicznych. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu nasi przodkowie w życiu nie pomyśleliby, że samochody będą jeździć ponad sto kilometrów na godzinę a telefony będą działać na dotyk. Świat pędzi do przodu błyskawicznie. Wraz z rozwojem technologii powstają nowe dziedziny nauki. Jedną z bardzo rozwijających się w XXI wieku jest geodezja. Jak zdobyć uprawnienia geodezyjne? O tym za moment.

Uprawnienia geodezyjne w Polsce

Uprawnienia do wykonywania zawodu w dziedzinie geodezyjnej można uzyskać po spełnieniu wymagań. Należy do nich posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Drugim wymogiem jest fakt niekarania za przestępstwa przeciw działaniom instytucji państwowym i samorządów terytorialnych jak również za popełnienie czynu zabronionego jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości czy wiarygodność dokumentów. Nie może kandydat na stanowisko geodety być karany za przestępstwo przeciw mieniu, obrotowi gospodarczemu czy obrotowi pieniądzem lub papierami wartościowymi oraz za przestępstwo skarbowe.

Szczegółowe uprawnienia zawodowe

W sytuacji kiedy ubiegasz się o uprawnienia musisz spełniać dane warunki:
– geodezyjnymi pomiarami sytuacyjno – wysokościowymi, realizacyjnymi i inwentaryzacyjnymi,
– rozgraniczaniem i podziałem nieruchomości oraz sporządzaniem dokumentacji do celów prawnych,
– geodezyjną obsługą inwestycji,
– geodezyjnym urządzaniem terenów rolnych i leśnych.
W przypadku ubiegania się o powyższe kwalifikacje musi się ponadto spełnić więcej wymagań, należą do nich:
-posiadanie wyższego, średniego lub średniego branżowego wykształcenia geodezyjnego,
– posiadanie co najmniej roku praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych stopnia drugiego bądź jednolitych studiów magisterskich,
– posiadanie co najmniej dwóch lat praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia bądź 6 lat praktyki zawodowej w przypadku kiedy posiadasz wykształcenie średnie lub branżowe wykształcenie geodezyjne,
– co więcej należy wykazać się dobrą znajomością przepisów w dziedzinie geodezji.

Postępowanie kwalifikacyjne – egzamin państwowy

Kiedy już zdobędziemy wymagane prawem wykształcenie oraz odbędziemy obowiązkową praktykę zawodową możemy formalnie rozpocząć proces jakim jest postępowanie kwalifikacyjne. Za jego przeprowadzenie odpowiada instytucja działająca przy głównym geodecie, komisja kwalifikacyjna do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji. By rozpocząć postępowanie, trzeba złożyć w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii odpowiedni wniosek.

Uprawnienia zawodowe

W dziedzinie jaką jest geodezja nadawane są przez Głównego Geodetę Kraju uprawnienia w zakresach następujących:
– podstawowe pomiary geodezyjne,
– podział nieruchomości oraz ich rozgraniczanie,
– redagowanie map,
– sporządzanie dla celów prawnych dokumentacji,
– teledetekcja oraz fotogrametria,
– geodezyjne pomiary,
– obsługa inwestycji w geodezji,
– geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych.

Redakcja gall.pl